Váš obchodník

+421 901 733 303

obchod@wificentrum.com

Kategórie Výrobcovia
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti RadioCOM, spol. s r.o., so sídlom Kladnianska 20, 811 06 Bratislava, IČO: 36 445 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29543/B (ďalej aj ako „predávajúci“):

I. Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa zmluvy v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení. Spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, prípadne ďalšie doklady uvedené v zmluve. Kupujúci sa zaväzuje dodať tovar predávajúcemu osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby.
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu,  ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru  je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.
3. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške do 0,5% dlžnej čiastky za každý deň omeškania od dňa splatnosti do dňa úplného zaplatenia faktúry.

II. Zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho
1. Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.
2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
3. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok.                                        
5. Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu

III. Dodanie reklamovaného tovaru
1. Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. 
2. K tovaru je kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry týkajúcej sa dodania vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol (dostupný aj na www.wificentrum.sk), s ktorým bol kupujúci riadne oboznámený pred prevzatím tovaru, podrobný popis závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje (ďalej aj spoločne ako „doklady k reklamácii“); v takom prípade sa reklamácia považuje za riadne uplatnenú. Ak kupujúci reklamuje väčší počet reklamovaných výrobkov (viac než 1 ks),  je povinný priložiť ku každému jednotlivo reklamovanému výrobku všetky doklady k reklamácii. 
3. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky, za podmienky riadneho uplatnenia reklamácie. Za riadne uplatnenie reklamácie sa považuje splnenie podmienok uvedených v ods. 1 a ods. 2. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.  

IV. Vybavenie reklamácie
1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 
2. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. 
3. Kupujúci je o stave reklamácie ako aj informácie o ukončení reklamácie procesu informovaný na www.wificentrum.sk Informácie o vybavených reklamáciách sa uchovávajú v archíve po dobu 2 rokov od ukončenia posledného prípadu daného zariadenia. 
4. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar (alebo dohodnúť si sposob jeho doručenia) v lehote do 5 dní od ukončenia reklamácie uvedenej na www.wificentrum.sk, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. V opačnom prípade bude kupujúcemu účtované skladné v cene 1/10 z ceny zariadenia mesačne.

V. Záručná doba
1. Predávajúci poskytuje dvojročnú záruku na tovar, ak nie je v zmluve uvedené inak.
2. Ak z obsahu zmluvy nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa prevzatia  tovaru kupujúcim. 

VI. Nároky kupujúceho z vád tovaru
1. Voľba medzi nárokmi z vád tovaru patrí predávajúcemu, určuje ju najmä podľa povahy vady. 
2. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.  
3. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.  
4. Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny,  pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
5. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.
6. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú prípadného nároku na zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
7. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve. 

VII. Spoločné ustanovenia
1. Kupujúci vyhlasuje, že je fyzická alebo právnická osoba a disponuje platným oprávnením pre predaj tovaru tretím osobám, najmä spotrebiteľom alebo iným užívateľom, voči ktorým následne vystupuje ako predávajúci. 
2. Ak sa v týchto podmienkach uvádza „zmluva“, jedná sa o kúpnu zmluvu alebo obdobnú zmluvu, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť dojednanú cenu, pričom s dodaním tovaru podľa zmluvy a týchto podmienok nie je spojené jeho uvedenie do obehu alebo do prevádzky.
3. Predávajúci a kupujúci si na úpravu vzájomných práv a povinností zvolili zákon č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Skutočnosti, ktoré nie sú medzi predávajúcim a kupujúcim upravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré sú im svojou povahou najbližšie. 
4. Ak sa niektoré z prehlásení kupujúceho alebo predávajúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka.
5. Za tovar sa považujú hnuteľné veci dodávané predávajúcim kupujúcemu.
6. V prípade že medzi kupujúcim a predávajúcim existuje iná platná zmluva uzavretá v písomnej podobe, platiia výlučne podmienky definované v zmluve uzavretej v písomnej podobe.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.8.2005.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

HOT produkty

www.rfelements.com

Support

Reklamácie
Podpora Mikrotik
Podpora UBNT (Ubiquiti networks)
Podpora WipAir II
Podpora Airlive / Ovislink.

Stránky produktov

www.rfelements.com
www.pasivepoe.com
www.stationbox.info
www.nanobracket.info

O spoločnosti

RadioCOM spol. s r.o.
Obchodné podmienky
reklamačné podmienky
Doprava
Kontakt

wificentrum.com - web-ový portál špecializovaného veľkoobchodu s produkatmi pre budovanie bezdrôtových sietí.

UPOZORNENIE: Technické špecifikácie produktov majú iba informatívny charakter a sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Závazné informácie hľadajte na oficiálnej stránke výrobcu daného produktu. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť od uvedeného. Obrázky majú iba informatívny charakter. © 2009 RadioCOM spol. s r.o. / wificentrum.com spol. s r.o.

Technické riešenie © 2016 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz